Gedragskode

Gedragsekerheid is een van die belangrikste behoeftes van ‘n kind / leerder. Die gedragskode wil die ouers, wie die belangrikste invloed op sy kind se karakter en houding het, ondersteun deur tydlose waardes of deugde by die leerders te help inskerp.

1. AANKOMS EN VERDAGING BY SKOOL

1.1 Met die uitsondering van die hoofingang (by parkeerruimte vir personeel) kan ons as voetgangers enige van die ander vier ingange gebruik.

1.2 Ons gebruik nie die voorportaal as deurgang nie. Leerders sit nie in die voorportaal nie – Sitkamer van die skool.

1.3 As fietsryer en motorfietsryer ry ons om veiligheidsredes nie binne die skoolterrein nie. Motorfietse en fietse word na en van die loodse gestoot.

1.4 Ons gedrag is onberispelik teenoor mede groenstrook- en padverbruikers.

1.5 As fietsryer en motorfietsryer gebruik ons slegs die ingang aan die westekant van die skool. Geen fietse of motorfietse op of langs die sportveld nie. Geen leerder mag voor die hoofingang of onder personeel se afdakke parkeer nie.

1.6 Ons sluit ons fietse ten alle tye met ‘n duursame slot. Geen kodeslotte nie. Die fietsloodse word gedurende skoolure gesluit. Na skool moet die fietse ook vasgesluit word. Alle fietse moet te alle tye in fietsloods toegesluit word.

1.7 Motorfietsryers en motorbestuurders is in besit van ‘n geldige rybewys.

1.8 As motorbestuurder parkeer ons ons motors op die sypaadjie aan die westekant van die skoolterrein.

1.9 Hekke word om 06:45 oopgesluit en toegesluit om 07:30.

1.10 Laatkommers moet by ontvangs aanmeld.

1.11 Afkondigings en afsluiting met gebed aan die einde van die dag. Ons verdaag na die tweede klok.

1.12 Motorfietsryers moet registreer in Januarie om te parkeer in motorfietsloods.

2. AANRANDING / GEWELD / BOEWERY / BENDERY

Baie streng optrede met verreikende gevolge kan verwag word as hierdie reël/landswet oortree word.

Respekteer mekaar, die skool gaan ernstig optree teenoor hierdie leerders.

3. EKSTRAKURRIKULêRE AKTIWITEITE

Bv: Sport-, koor-, toneel-, operette oefeninge, sportbyeenkomste en ander uitstappies. Ons daag getrou en stiptelik op.

Kyk skooldragreëls.

4. GELEENTHEIDSFUNKSIES

4.1 Ons dra die voorgeskrewe skooldrag.

4.2 Ons neem ons sitplekke betyds in (5 minute of vroeër voor die aanvang van die program).

4.3 Ons betuig op gepaste en bedagsame wyse erkenning en waardering vir optredes.

4.4 Ons toon die nodige respek aan diegene wat op die verhoog optree.

4.5 Ons wag tot die einde voor ons verdaag.

4.6 Ons toon die regte saal- en teateretiket. Ons tree bedagsaam op en hou by die gebruike.

4.7 Selfone is afgeskakel gedurende skoolfunksies.

5. GESAG VAN VLR/OR

Ons aanvaar die leiding, opdragte en gesag wat redelik en regverdig is, van ons leerderleiers.

6. GETROUE SKOOLBESOEK

Ons verstaan dat getroue skoolbesoek ‘n voorwaarde is om op akademiese gebied na wense te vorder.

‘n Afwesigheidsbrief moet die dag waarop ons terugkom skool toe by ons klasvoog ingehandig word.

Afwesighede word in die skoolbesoekregister, perioderegister en kwartaallikse rapport aangetoon.

Vir afwesigheid van ‘n eksamen moet daar ‘n doktersertifikaat of begrafnisbrief ingehandig word by ons klasvoog.

Dit is ook wenslik dat ons ouers ons klasvoog bel as ons siek is.

Laatkommery/lesontduiking/dros word op perioderegister aangeteken. Stokkiesdraai of dros is ‘n ernstige oortreding.

7. HANDBOEKE

Handboeke word gratis uitgereik aan leerders aan die begin van die skooljaar en leerders moet alle handboeke soos gereël inhandig

aan die einde van die skooljaar. Verlore handboeke is vir die rekening van die leerder/ouer/voog.

8. KLASWISSELING

8.1 As die klok lui pak ons boeke in en groet ons die leerkrag/klasvoog en verdaag ry vir ry. Tafels en stoele word netjies en op hulle plek gelaat.

8.2 Ons volg die vinnigste roete.

8.3 Ons stap flink met ons tas op ons rug of in die hand.

8.4 Ons stap links.

8.5 Ons stap slegs op die paadjies en stoepe.

9. NB: KOMMUNIKASIE MET OUERS/VOOGDE

9.1 Ouers kan die vrymoedigheid neem om enige tyd gedurende die skoolure te bel vir afsprake, besoeke, inligting, besorgdhede, klagtes, ens.

9.2 Ouers ontvang gereeld omsendbriewe.

9.3 Oueraande word deurlopend per graad gereël.

9.4 Die skool sal die vrymoedigheid neem om u te bel, indien dit in belang van u kind is.

9.5 U sal ook SMS-boodskappe ontvang ter herinnering asook van leerder se oortredings.

10. LEERDERDAGBOEK

Die leerderdagboek is ‘n sleutelgids vir elke leerder. Reëls vir Gebruik van Dagboek

10.1 Skryf jou naam voorin – die dagboek is net jou eiendom
10.2 Hierdie dagboek is ‘n sleutelgids vir jou en jou ouers.
10.3 Berg toets- en eksamenrooster agter in dagboek.
10.4 Bring die dagboek elke dag skool toe.
10.5 Dagboek moet te alle tye beskikbaar wees vir hoof/voog en ouers se inspeksie.
10.6 Geen dele van die dagboek mag gewysig, bekrap of toegeplak word nie.
10.7 Lees inligting noukeurig en onderstreep sleutelwoorde en onderteken. Gee ook die dagboek aan jou ouers om te lees en te onderteken.

10.8 Indien die dagboek verlore raak moet dit binne 48 uur op eie koste vervang word. Prys: R40. Betaal by ontvangs.

11. LESGEREEDHEID / LESPERIODES EN EKSAMENS

Dit is elke leerder se eer en trots om elke les- en eksamenperiode op sy pos en les- en eksamengereed te wees (ook in ‘n toesigklas/dentensie). Dit sluit die volgende in:

11.1 Ons daag stiptelik op binne die 3 minute spertyd tussen periodes.

11.2 As die leerkrag/klasvoog in die klaslokaal kom, is ons dagboek, meet-, skryf- en tekeninstrumente, toepaslike skrifte en handboeke en sakrekenaar waar van toepassing op ons skooltafel. Ons tasse word onder die stoel/bank of voorgeskrewe plek geberg. Ons is rustig en gee ons volle samewerking sodat wanneer die leerkrag die klaslokaal binnekom hy/sy ons vriendelik kan groet.

11.3 Ons werksopdragte is volledig, deeglik en met groot sorg gedoen.

11.4 Eksamenreëls moet stiptelik nagekom word.

12. MEDIKASIE

Die skool kan volgens voorgeskrewe wetgewing geen medikasie aan leerders verskaf nie. In noodgevalle sal

ouers/voogde/mediese dokter/hospitaal geskakel word.

13. NOODGEVALLE

Ons rapporteer alle beserings onmiddellik by die personeel op terreindiens en waar nodig word ‘n insidentsverslag voltooi.

Dit word aangeteken in die register van insidente by me Annerie Stander/Hoof. Hoof hanteer noodgevalle in samewerking

met ouers/voogde.

14. OPENINGE

14.1 Saalopeninge: Ons tree stiptelik om 07:25 – 07:30 in klasverband aan. Dit geld vir Maandae en elke ander saalgeleentheid soos gereël.

14.2 Aantreebladopeninge: Ons tree stiptelik om 07:25 aan in klasgroepe.

15. POUSES, VOOR en NA SKOOL

15.1 Ons ontspan op goedgekeurde en veilige plekke.

15.2 Rondsittery, kuier (geselsery), rondstanery of rondlêery (alleen of groep) is verbode op die volgende plekke:

* 1ste en 2de vloer (stoepe en trappe)
* lokale en kleedkamers
* blombeddings
* tydelike lokale by tennisbane
* noordekant van geplaveide area van die D-blok

15.3 Kleedkamers: Ons is baie gesteld op die higiëne, sindelikheid en netheid van ons kleedkamers. Kleedkamers is gesluit gedurende lesperiodes. Oosie Raadslid aan diens sluit kleedkamers pouses oop. Sleutels is beskikbaar by Mnr N vd Merwe, Me M Godijn en Me H du Preez in geval van nood. Die privaatheid van elke leerder moet gerespekteer word. NB: Geen rondstanery, spelery of kuier in kleedkamers nie!

15.4 Die mobiele advertensiebord, skoolvoertuie en toerusting is buite perke.

15.5 Geen besoekers gedurende pouse aan die buitekant van die heining of binne die terrein nie. Alle besoekers meld aan by ontvangskantoor.

15.6 Met die uitsondering van ‘n afspraak is geen leerder in die portaal nie.

15.7 Geen leerder wag vir sy ouer om uitgeteken te word nie.
16. SELFONE

Selfone mag nie gedurende les/eksamen/opening aangeskakel wees nie. Die ontvangsdame sal ouers bel in noodgevalle,

bv siekte. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir die diefstal of breekskade van selfone nie. Indien ‘n leerder sy selfoon gebruik, neem personeellid dit af, handig dit by kantoor in waar dit gebêre word tot die volgende Maandagmiddag. Ouer moet Hoof kontak of selfoon kom afhaal op Maandagmiddag.

17. SKOLASTIESE VORDERING

Leerders/ouers kry antwoordstelle binne 7 skooldae na die geskeduleerde eksamens geskryf is. Rapporte sal een maal per kwartaal uitgereik word.

18. SKOOLGELD

Skoolgeld is verpligtend. (betaling oor 10 maande – beginnende 1 Januarie) . Elfde (11e) paaiement van skoolgelde moe met inskrywing en/of herinskrywing (in November van vorige jaar) betaal word.

19. SKOOLTAS

19.1 Beskerm handboeke en skrifte wat skooleiendom is met stewige konstruksie.

19.2 Met die uitsondering van ons naam en van is daar geen graffiti of pornografiese prente op ons skooltasse, penneblikkies en tekenhouers nie.

20. SNOEPIE

As ons snoepie besoek (slegs voor skool, pouses en na skool) staan ons in rye en wag ek my beurt af. Leerders word net by die luik bedien en nie in die voorportaal nie.

21. TAALGEBRUIK

Ons taalgebruik getuig van ‘n goeie en fyn opvoeding. Geen ruimte in ons taalgebruik is vir godslastering, die ydele gebruik van God se Name, kru, onwelvoeglike of vuiltaal nie. (Spreuke 4:23)

22. TEISTERING / INTIMIDASIE/BOELIE / BAASSPEEL / SKINDER / BAKLEIERY

Geen intimidasie, teistering, viktimisasie, boelie, baasspeel of skinder word geduld nie en word deur die skool in ‘n ernstige lig gesien. Dit sluit pornografie, ongewenste lees- en kykstof, voorwerpe, verbale of nie-verbale vorme in.

23. TOESTEMMING OM SKOOLTERREIN TE VERLAAT

Geleentheidsafsprake: Ons gebruik nie lesperiodes/skooltyd vir afsprake nie. Uitsonderings is gevalle van ernstige siekte en dood waarvoor graadvoog toestemming verleen. Toestemming word in leerder se dagboek en skoolbesoekregister aangeteken.

23.1 Ons verstaan dat dit alleen in uitsonderlike omstandighede toegelaat kan word. (Dood, ernstige siekte, en afsprake by spesialiste wat net in die oggende beskikbaar is.)

23.2 Ons ouers moet ons by die algemene kantoor kom uitteken. Die VLR teken aan in perioderegister.

23.3 Lesontduiking en dros is ‘n ernstige oortreding.

24. VEILIGHEID

24.1 Ons bring (speel en hanteer) geen gevaarlike voorwerpe of artikels (wat enige skade of beserings kan veroorsaak) skool toe of na enige skoolfunksie toe nie, bv messe, vuurwapens, vuurhoutjies, aanstekers, klappers, rekkers, skerp voorwerpe, swepe, klippe ens. Ons meld onveilige situasies dadelik by die verantwoordelike leerkrag aan.

24.2 Ons gehoorsaam en kom alle veiligheidsmaatreëls na, in spesifiek die laboratoriums en opleidingsentrums.

Die veiligheidsreëls is sigbaar in elke lokaal aangebring.

24.3 Ons bly weg van elektriese installasies, toerusting, skakelaars, ens.

25. VERANTWOORDELIKHEID AANVAAR VIR ONS PERSOONLIKE BESITTINGS, SKOOLEIENDOM EN STAATSEIENDOM

25.1 Tydens skooltyd, oefeninge en sportbyeenkomste is dit my (skooltas, selfoon, geld, skoene, sportsak, klere, ens), verantwoordelikheid om my besittings te laat toesluit deur my afrigter of klasvoog. Die skool/beheerliggaam aanvaar nie verantwoordelikheid vir persoonlike besittings van leerders soos selfone, skooltas, ens., selfs waar leerders nie in die geringste graad of geensins nalatig was nie.

25.2 Opsetlike (vernielsug) en onopsetlike breekskade deur ‘n leerder is vir die rekening van die leerder/ouers/voog.

25.3 Spelery met brandslange en brandblussers is ‘n kriminele oortreding. Vir die oortreding van hierdie reël kan ‘n geldelike boete opgelê word en sal vir die rekening van die leerder/ouer/voog wees.

26. VERHOUDINGS TUSSEN DIESELFDE EN TEENOORGESTELDE GESLAGTE

Geen liefkosing nie, bv hande vashou, soen, omhels nie.

27. VERSLAWENDE GEWOONTES

Rookgewoonte, drank of dwelms (besit, gebruik, handel en/of misbruik van). Baie streng optrede met verreikende gevolge kan verwag word as hierdie reël oortree word. ‘n Leerder wat in die teenwoordigheid van ‘n oortreder is, is ‘n bondgenoot van die kwaad.